Skogflatbelg (Lathyrus sylvestris)

Related Photos