Maxillaria lepidota

Native range is Peru to Venezuela.

Maxillaria lepidota

Maxillaria lepidota

Maxillaria lepidota

Last Updated on 6 April, 2023 by morten

Related Photos