Sikkim plant (Peperomia)

Acorn Peperomia (Peperomia tetraphylla)