Tropical Pickerelweed (Pontederia rotundifolia)

Related Photos